Polityka prywatności

   

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Przedsiębiorstwo Elsit Sp. z o.o.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Rozporządzenie"), informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Elsit Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Grottgera 46-50, tel. 32 279 20 95, email: sekretariat@elsit.pl

2. Gromadzenie danych osobowych przez ELSIT Sp. z o.o. wynika z potrzeb realizacji umów, w tym zamówień kontrahentów na wyroby, towary i usługi oraz  dostaw na podstawie zamówień składanych przez ELSIT Sp. z o.o. do kontrahentów. Dane te umożliwiają identyfikację kontrahenta lub osób uprawomocnionych do reprezentowania kontrahenta. Dane mogą obejmować: dane rejestrowe kontrahenta, w tym imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy email osób uprawomocnionych do reprezentowania kontrahenta.

3. Przedsiębiorstwo Elsit Sp. z o.o. nie przetwarza żadnych danych osobowych kontrahentów wynikających z art. 9  ust. 1 RODO

4. ELSIT Sp. z o.o. gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji umów, oraz zamówień. Dane te mają wyłącznie umożliwić bezpośredni kontakt z reprezentantami kontrahenta i wystawienie dokumentów związanych z sprzedażą i zakupami. ELSIT Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie wówczas, gdy ma do tego podstawę prawną. Podstawa prawna uzależniona jest od powodów dla jakich zebrane zostały dane osobowe.

5. Dane osobowe kontrahentów są przechowywane z odpowiednią starannością, przez okres realizacji sprawy, a także po jego zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z przedmiotem prowadzonej działalności.

6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Przedsiębiorstwo Elsit Sp. z o.o. (Administratora). Administrator zastrzega jednak sobie prawo do udostępnienia danych osobowych instytucjom zaangażowanym, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy pomiędzy kontrahentem, a ELSIT Sp. z o.o.

7. Kontrahentom przysługuje:

  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
  • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
  • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu realizacji umowy.
  • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.